REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia Ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) Grzegorz Wojewódka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ggw_invest Grzegorz Wojewódka, ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312224729, REGON: 276709718, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

Regulamin określa:

a) zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu „januszkokot.com”,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a)  Sprzedawca – Grzegorz Wojewódka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ggw_invest Grzegorz Wojewódka, ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312224729, REGON: 276709718, adres e-mail:  biuro@bless.org.pl

b)  Klient – każdy, kto w sposób zgodny z prawem korzysta z usług Serwisu,

c)  Serwis – udostępniony przez Usługodawcę serwis internetowy działający pod domeną „januszkokot.com”,

d)  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. Regulamin publikowany jest na stronie Serwisu w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z nim, wydrukowanie lub pobranie i zapisanie,

e)  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegające na odpłatnym udostępnianiu Klientowi przez Sprzedawcęproduktów sprzedawanych w Serwisie.

f)  Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

g)  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

h)  Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynność prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

i)  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 3
Warunki korzystania z serwisu

Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i nieodpłatny.

Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie jest dobrowolne i odpłatne.

Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną dochodzi przez akceptację postanowień Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z danej Usługi Serwisu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną wygasa z chwilą, gdy Usługobiorca zaprzestał korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Usług Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i dokonania akceptacji jego treści oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.

Akceptując Regulamin Usługobiorca składa oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z Usług oraz o prawdziwości danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przysyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, co związane jest z ryzykiem.

Usługobiorca nie może podejmować działań mogących zakłócić lub uszkodzić działanie Serwisu. Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do Serwisu w przypadku powzięcia informacji o ww. działaniach Usługobiorcy.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o łamaniu przez Usługobiorcę Regulaminu, ma on prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług – bez uprzedniego ostrzeżenia lub wypowiedzenia.

Zawartość Serwisu, stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie zawartości Serwisu, poza dozwolonym użytkiem osobistym, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

Polityka prywatności i obowiązki wynikające z RODO dostępne są w stopce, na samym dole strony.

§ 4
Warunki płatności za Usługi

Usługi dostępne w ramach Serwisu są odpłatne według Cen przypisanych do poszczególnych produktów w Serwisie.

Płatność za wybraną Usługę jest dokonywana jednorazowo, z góry, za pomocą płatności online.

Płatności online dokonywane są za pośrednictwem Przelewy24 (podmiot trzeci), który świadczy swoje usługi zgodnie ze swoim regulaminem udostępnionym pod linkiem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

Usługobiorca, który dokonuje płatności online zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem podmiotu trzeciego.

Usługobiorcy będący Przedsiębiorcami otrzymują z tytułu zrealizowanej Usługi fakturę VAT. W związku z tym Usługobiorca jest zobowiązany do wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury. Usługobiorcy będący Konsumentami również otrzymują fakturę za zrealizowaną Usługę, o ile dane podane przez Usługobiorcę pozwalają na jej wystawienie.

Usługobiorca zgadza się na udostępnianie mu faktur w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku.

§ 5
Odstąpienie od umowy

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że usługa zostaje wykonana z chwilą otrzymania przez Konsumentaproduktu zakupionego na stronie januszkokot.com.

Usługobiorca z chwilą wykonania usługi traci prawo do odstąpienia od umowy. W pozostałych przypadkach Usługobiorca, który jest Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia na odległość umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie lub mailowo na adres Usługodawcy podany w § 2 lit. a) Regulaminu.

Usługobiorca, który nie jest Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

§ 6
Reklamacje

W przypadku błędów, wad w działaniu Serwisu lub Usług, a także w przypadku złamania Regulaminu, Usługobiorca ma prawo wnieść reklamację.

Reklamację Usługobiorca może złożyć pisemnie lub mailowo na adres Usługodawcy podany w § 2 lit. a) Regulaminu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej wpływu. Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub mailowo.

§ 7
Warunki techniczne korzystania z Serwisu Usługodawcy

Prawidłowe korzystanie z Usług Serwisu wymaga od Usługobiorcy zainstalowanej przeglądarki internetowej (www), programu do obsług poczty elektronicznej oraz aktywnej poczty e-mail.

Usługobiorca powinien również spełniać następujące warunki techniczne:

a)  dysponować komputerem PC, tabletem lub smartfonem wyposażonym w dostęp do Internetu, system operacyjny Windows XP lub nowszy, Mac OS, iOS, Android z kartą graficzną

b)  dysponować przeglądarką www obsługującą połączenia SSL, aplikacje JavaScript, technologie Flash oraz możliwość dopisywania plików COOKIES w najnowszej dostępnej wersji.

§ 8
Postanowienia końcowe

Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian danych w Serwisie, zmian wymagań technicznych, a także do czasowego lub trwałego ograniczenia w dostępności Serwisu.

Usługodawca jest również uprawniony do zamknięcia Serwisu, o czym poinformuje Usługobiorców umieszczając na stronie internetowej tutoriale.blessmusic.pl stosowne oświadczenie.

Regulamin dostępny jest na stronie januszkokot.com w stopce na dole strony.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Regulaminie jest prawo polskie.

W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca wszelkie spory w związku z niniejszym Regulaminem i zawartymi umowami podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

DO GÓRY